اگهی مناقصه عمومی شماره 10/97

 

  

1-    نام مناقصه گذار:  شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح

2-    موضوع مناقصه:  تهیه غذای روزانه پرسنل (صبحانه ، ناهار ، شام)

3-    نوع مناقصه:  عمومی دو مرحله ای

4-    محل دریافت اسناد مناقصه:  کیلومتر 45 جاده همدان-تهران، امور بازرگانی

5-    میزان سپرده شركت در مناقصه:  به مبلغ 500،000،000 ریال ( پانصد میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانكی یا چك بانكی و یا واریز به حساب سپهر شماره   0101126638007 بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار و دارای سه ماه اعتبار

6-    تاریخ فروش اسناد مناقصه:  به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی

7-     تاریخ تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 11/10/97  

8-    زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه:  زمان بازگشایی پاكات روز چهارشنبه مورخ   12/10/97  در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.

9-    در صورت نیاز به اطلاعات، پیشنهاد دهندگان می توانند با شماره تلفن  081-38276190 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند و به  آدرس سایت  نیروگاه شهید مفتح  https://www.mtpp.ir  ویا سایت اطلاع رسانی مناقصات توانیر به نشانی  www.tavanir.org.ir  و سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند.

10-     پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این  صورت بازگشایی نخواهد شد.

فایل های مربوطه
  1. متن کامل مناقصه
  2. لیست غذا و قیمت
  3. متن خلاصه مناقصه
  4. دستور العمل
  5. نمونه قرارداد خام كامل پخت غذا
  6. نمونه قرارداد خام كامل خريد مواد