آگهی مناقصه عمومی 97/11


 1. نام مزایده گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح

 2. موضوع مزایده: تامیین نیروی خدماتی

 3. نوع مزایده: عمومی دو مرحله ای

 4. محل ارائه پاکات اسناد مزایده: كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، امور بازرگانی

 5. میزان سپرده شركت در مزایده: به مبلغ 1،750،000،000 ریال (یک میلیاد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه بانکییا واریز به حساب سپهرشماره 0101126638007 بانک صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار

 6. تاریخ و مبلغ فروش اسناد مزایده: به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی و مبلغ فروش اسناد مزایده 327.000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به حساب جاری 0101126634004 بانك صادرات به نام مزایده گذار واریز گردد

 7. تاریخ تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا روز شنبه مورخ 1397/12/11

 8. زمان و محل قرائت پیشنهادات مزایده: زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 1397/12/12 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.

 9. در صورت نیاز به اطلاعات، پیشنهاد دهندگان می‌توانند با شماره تلفن 38276190-081 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند و به آدرس سايت نيروگاه شهيد مفتح https://www.mtpp.ir ویا سایت اطلاع رسانی مناقصات توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir و سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

 10. پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مزایده را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.

روابط عمومی مدیریت تولید برق شهید مفتحفایل های مربوطه

 1. آگهی مناقصه شماره 97/11
 2. اسناد مناقصه تامین نیروی خدماتی
 3. تعهد نامه عدم افشاء اطلاعات