تمدی آگهی مزایده عمومی شماهر 9702

 1. نام مزایده گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 2. موضوع مزایده: فروش رسوبات کوره ورسوبات حاصل از شستشوی شیمیایی بویلر
 3. نوع مزایده: عمومی دو مرحله ای
 4. محل ارائه پاکات اسناد مزایده: كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، امور بازرگانی
 5. میزان سپرده شركت در مزایده: به مبلغ 500.000.000 ریال (پانصدد میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مزایده گذار
 6. تاریخ و مبلغ فروش اسناد مزایده: به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی و مبلغ فروش اسناد مزایده 327.000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به حساب جاری 0101126634004 بانك صادرات به نام مزایده گذار واریز گردد
 7. تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا روز شنبه 1397/12/25
 8. زمان و محل قرائت پیشنهادات مزایده: زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 1397/12/26 در محل مزایده گزار انجام خواهد شد.
 9. درصورت نیاز به اطلاعات، پیشنهاد دهندگان میتوانند با شماره تلفن 38276790-081 شرکت مدیریت تولید برقشهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند وبه آدرس سایت نیروگاه شهید مفتح http://www:mtpp.irویا سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی www.tavanir.org.ir و سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
 10. شرکتهای متقاضی باید دارای مجوز معتبر محیط زیست باشد و مجوز مربوطه پیوست اسناد مزایده گردد.
 11. پیشنهاد دهدده بایستی اسناد مزایده را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.

روابط عمومی مدیریت تولید برق شهید مفتح

 

فایل های مربوطه

 1. تمدید آگهی مزایده دوده
 2. اسناد