مناقصه عمومی يک مرحله ای ( با ارزيابی کیفی ) خريد خدمات نگهداری فضای سبز، خريد سموم و سم پاشی

موضوع قرارداد عبارت است از خريد خدمات نگهداري فضاي سبز مجموعه محوطه نيروگاه شهيد مفتح همدان به وسعت تقريبي 10هکتار که حداقل با استفاده از 12 نفر جهت 6 ماه اول سال و 8 نفر برای 6 ماهه دوم سال کارگر آشنا به مسائل باغبانی می باشد.

متن کامل و سایر جزییات در فایل مربوطه ذکر شده است.