آگهی مناقصه عمومی شماره 02/98

 1. نام مناقصه گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 2. موضوع مناقصه: تعمیرات اساسی واحد شماره3
 3. نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
 4. محل دریافت اسناد مناقصه: كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، امور بازرگانی
 5. میزان سپرده شركت در مناقصه: به شرح مبالغ شرایط مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار
 6. تاریخ فروش اسناد مناقصه: به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی
 7. تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا روز شنبه مورخ 98/05/26
 8. مبلغ فروش اسناد: 327000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به صورت واریز به شماره حساب 0101126634004 بانک صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار
 9. زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 98/05/27 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.
 10. در صورت نیاز به طلاعات، پیشنهاددهندگان می توانید با شماره تلفن 38276190-081 شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح ، اموربازگانی تماس حاصل نمایید و به آدرس سایت نیروگاه شهید مفتح https://www.mtpp.ir ویا سایت اطلاع رسانی مناقصات توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir ویا سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir و سایت اطلاع رسانی برق حرارتی به نشانی www.tpph.ir مراجعه نمایید.
 11. پیشنهاددهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک ومهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.

  1. فایل های مربوطه