تمدید آگهی مناقصه عمومی شماره 98/01

 1. نام مناقصه گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 2. موضوع مناقصه: خرید خدمات نگهداری و ایجاد فضای سبز،خرید سموم و سمپاشی
 3. نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای
 4. محل ارائه پاکات اسناد مناقصه: كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، امور بازرگانی
 5. میزان سپرده شركت در مناقصه: به مبلغ210.000.000 ریال (دویست و ده میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار
 6. تاریخ و مبلغ فروش اسناد مناقصه: به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی و مبلغ فروش اسناد مناقصه 327.000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به حساب جاری 0101126634004 بانك صادرات به نام مناقصه گذار واریز گردد
 7. تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا روز شنبه مورخ 1398/05/26
 8. زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاكات روز یکشنبه مورخ 1398/05/27 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.
 9. در صورت نیاز به اطلاعات، پیشنهاد دهندگان می‌توانند با شماره تلفن 38276190-081 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند و به آدرس سايت نيروگاه شهيد مفتح https://www.mtpp.ir و یا سایت اطلاع رسانی مناقصات توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir و سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
 10. پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.

 11. روابط عمومی مدیریت تولید برق شهید مفتح


  متن کامل مناقصه در فایل پیوست می باشد.

  1. مناقصه فضاي سبز