آگهی مناقصه عمومی شماره 98/02/10

  1. نام مناقصه گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
  2. موضوع مناقصه: رنگ آمیزی و سند بلاست تجهیزات واحد شماره 3
  3. نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
  4. محل دریافت اسناد مناقصه: كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، امور بازرگانی
  5. میزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 390،000،000 به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار
  6. تاریخ فروش اسناد مناقصه: به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی
  7. تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 98/06/06
  8. مبلغ فروش اسناد: 327،000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به صورت واریز به شماره حساب 0101126634004 بانک صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار
  9. زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ 98/06/07 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.
  10. در صورت نیاز به طلاعات، پیشنهاددهندگان می توانید با شماره تلفن 38276190-081 شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح ، اموربازگانی تماس حاصل نمایید و به آدرس سایت نیروگاه شهید مفتح https://www.mtpp.ir ویا سایت اطلاع رسانی مناقصات توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir ویا سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir و سایت اطلاع رسانی برق حرارتی به نشانی www.tpph.ir مراجعه نمایید.
  11. پیشنهاددهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.

   فایل های مربوطه