آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 98/02/10

 1. نام مناقصه گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 2. موضوع مناقصه: رنگ آمیزی و سند بلاست تجهیزات واحد شماره 3
 3. نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
 4. محل دریافت اسناد مناقصه: كیلومتر 45 جاده همدان-تهران، امور بازرگانی
 5. میزان سپرده شركت در مناقصه: به مبلغ 390،000،000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانک صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار.
 6. تاریخ فروش اسناد مناقصه: به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی.
 7. تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا روز شنبه مورخ 98/06/16
 8. مبلغ فروش اسناد مناقصه: 327،000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به صورت واریز به شماره حساب 0101126634004 بانک صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار
 9. زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 98/06/17 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.
 10. در صورت نیاز به طلاعات، پیشنهاد دهندگان می توانید با شماره تلفن 38276190-081 شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح ، اموربازگانی تماس حاصل نمایید و به آدرس سایت نیروگاه شهید مفتح https://www.mtpp.ir و سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir ویا سایت اطلاع رسانی برق حرارتی به نشانی www.tpph.ir مراجعه نمایید.
 11. پیشنهاددهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.

روابط عمومی مدیریت تولید برق شهید مفتح

فایل های پیوست