آگهی مزایده عمومی شماره 98/01

1.     نام مزایده گذارشركت مدیریت تولید برق شهید مفتح

2. موضوع مزایده:  فروش 1- یک دستگاه ولوکشنده 6سیلندر 2- یک دستگاه اسکانیا کشنده 6 سیلندر 3- دو دستگاه نیمه یدک کانتینربر 4-یک دستگاه سانتافه هیوندا 3500 سی سی و 5- یک دستگاه آمیکوآسنا دو کابین

3.     نوع مزایدهعمومی یک مرحله ای

4.     محل ارائه پاکات اسناد مزایدهكیلومتر 45 جاده همدان-تهران، امور بازرگانی

5.     میزان سپرده شركت در مزایده مبلغ سپرده شرکت در مزایده طبق جدول پیوست اسناد مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانک صادرات شعبه نیروگاه به نام مزایده گذار.

6.     تاریخ و مبلغ فروش اسناد مزایدهبه مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی و مبلغ فروش اسناد مزایده 500،000 ریال به حساب جاری 0101126635002 بانک صادرات به نام مزایده گذار واریز گردد.

7.     تاریخ تحویل اسناد مزایدهحداکثر تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 1398/12/27

8.     زمان و محل قرائت پیشنهادات مزایدهزمان بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.

9.     در صورت نیاز به طلاعات، پیشنهاد دهندگان می توانید با شماره تلفن 38276190-081 شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح ، اموربازگانی تماس حاصل نمایید و جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس سایت نیروگاه شهید مفتح https://www.mtpp.ir   ویا سایت اطلاع رسانی مناقصات شرکت مادر تخصصی به نشانی www.tpph.ir  و سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

10. پیشنهاددهنده می تواند برای یک مورد و یا همه موارد قیمت جداگانه ارائه نماید و بایستی اسناد مزایده را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.


روابط عمومی مدیریت تولید برق شهید مفتح