1- نام مزایده گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح

2- موضوع مزایده: فروش پسماندهای حاصل از شستشو ETP

3- نوع مزایده: عمومی یک مرحله ای

4- محل دریافت اسناد مزایده: كیلومتر  45جاده همدان – تهران، نیروگاه شهید مفتح امور بازرگانی

5- میزان سپرده شركت در مزایده: به مبلغ  1.000.000.000ریال (یک میلیارد ریال) به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره  0101126638007بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مزایده گذار.

6- تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ چاپ آگهی

7- تاریخ تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا ساعت 12روز چهارشنبه مورخ 99/11/29

8- مبلغ فروش اسناد مزایده:  500.000ریال با احتساب  9درصد ارزش افزوده به صورت واریز به شماره حساب 0101126632008بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مزایده گذار.

9- زمان و محل قرائت پیشنهادات مزایده: زمان بازگشایی پاكات ساعت 14روز چهارشنبه مورخ  99/11/29در محل مزایده گذار انجام خواهد شد.

10- كسبببط اات عات: درصووورت نیواز بوه اعاعوات، پیشوونهواد دهنودگوان میتواننود بوا شوومواره تلف  081-38276190شووركت مدیریت تولید برق شووهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصوول نمایند و به آدرس سایت نیروگاه شهید مفتح  https://www.mtpp.irو سایت اعاع ر سانی مناق صات ک شور به نشانی  http://iets.mporg.irو سایت اعاع رسانی برق حرارتی به نشانی  www.tpph.irمراجعه نمایند.

11- نحوه ارائه اسناد مزایده: پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مزایده را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر ای  صورت بازگشایی نمی شود.