آگهی مناقصه عمومی شماره 97/08

 1. نام مناقصه گذار :شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح (نیروگاه شهید مفتح)
 2. موضوع مناقصه :تعمیرات اساسی پمپها و ولو دستی های قسمت شیمی
 3. نوع مناقصه :عمومی دو مرحله ای
 4. محل دریافت اسناد مناقصه :كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، امور بازرگانی
 5. میزان سپرده شركت در مناقصه :مبلغ 400.0000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانكی یا چك بانكی و یا واریز به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار
 6. تاریخ فروش اسناد مناقصه :به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی
 7. تاریخ تحویل اسناد مناقصه :حداکثر تا روز شنبه مورخ 97/08/26
 8. مبلغ فروش اسناد مناقصه : 327.000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به صورت واریز به شماره حساب 0101126634004 بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار.
 9. زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه :زمان بازگشایی پاكات روز یکشنبه مورخ 97/08/27 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.
 10. در صورت نیاز به اطلاعات، پیشنهاد دهندگان می‌توانند با شماره تلفن 38276190-081 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند و به آدرس سايت نيروگاه شهيد مفتح https://www.mtpp.ir ویا سایت اطلاع رسانی مناقصات توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir و سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
 11. پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.
فهرست فایل های مرتبط
 1. اسناد مناقصه اورهال شیمی
 2. نمونه قرارداد تعميرات اساسي مناقصه
 3. ريز فعاليت مناقصه
 4. ریزقيمت مناقصه