آگهی مناقصه عمومی شماره 97/09

 1. نام مناقصه گذار :شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح (نیروگاه شهید مفتح)
 2. موضوع مناقصه :سند بلاست و رنگ آمیزی تجهیزات واحد شماره3
 3. نوع مناقصه :عمومی دو مرحله ای
 4. محل دریافت اسناد مناقصه :كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، امور بازرگانی
 5. میزان سپرده شركت در مناقصه :مبلغ 400.0000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانكی یا چك بانكی و یا واریز به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار
 6. تاریخ فروش اسناد مناقصه :به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی
 7. تاریخ تحویل اسناد مناقصه :حداکثر تا روز شنبه مورخ 97/08/26
 8. مبلغ فروش اسناد مناقصه : 327.000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به صورت واریز به شماره حساب 0101126634004 بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار.
 9. زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه :زمان بازگشایی پاكات روز یکشنبه مورخ 97/08/27 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.
 10. در صورت نیاز به اطلاعات، پیشنهاد دهندگان می‌توانند با شماره تلفن 38276190-081 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند و به آدرس سايت نيروگاه شهيد مفتح https://www.mtpp.ir ویا سایت اطلاع رسانی مناقصات توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir و سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
 11. پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.
فهرست فایل های مرتبط
 1. رنگ آمیزی و سند CH1
 2. اسناد مناقصه سند بلاست
 3. قیمت پیشنهادی رنگ آمیزی و سند بلاست
 4. نمونه قرارداد نهایی تعمیرات اساسی واحد 9709