آگهی اصلاح و تمدید مناقصه 97/07, 97/08, 97/09

 1. نام مناقصه گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح (نیروگاه شهید مفتح)
 2. موضوع مناقصه: تعمیرات اساسی واحد شماره3 ورنگ آمیزی وسندبلاست تجهیزات واحد 3
 3. نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
 4. محل دریافت اسناد مناقصه: كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، امور بازرگانی
 5. میزان سپرده شركت در مناقصه: به شرح مبالغ شرایط مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكی یا چك بانكی و یا واریز به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار
 6. تاریخ فروش اسناد مناقصه: به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی
 7. تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا روز شنبه مورخ 97/09/03
 8. زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاكات الف وب روز دوشنبه مورخ 97/9/5 وبازگشایی پاکات ج مورخ 97/9/12 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.
 9. در صورت نیاز به اطلاعات، پیشنهاد دهندگان می‌توانند با شماره تلفن 081-38276190شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند و جهت دریافت به آدرس سايت نيروگاه شهيد مفتح https://www.mtpp.ir ویا سایت اطلاع رسانی مناقصات توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir و سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
 10. پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.
فایل های مربوطه
 1. اصلاح و تمدید آگهی
 2. قيمت پيشنهادي مناقصه
 3. اورهال توربين ژنراتور MT1