Card image cap
ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻛﺎرت و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎي ...

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﮭای واﺑﺴﺘﻪ (ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻲ) ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق،آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮭﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق (ﻧﯿﺮوﮔﺎه) در سال 1397 ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1397/07/26 در 31 شهرستان برگزار می شود.