آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 98/06

1.     نام مناقصه گذارشركت مدیریت تولید برق شهید مفتح

2.     موضوع مناقصهفعالیت های فناوری اطلاعات شامل: مشاوره، خرید ، پیاده سازی، استقرار، آموزش، بومی سازی، پشتیبانی و نگهداری سیستم جامع نیروگاهی

3.     نوع مناقصهعمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی

4.     محل دریافت اسناد مناقصهكیلومتر 45 جاده همدان-تهران، امور بازرگانی

5.     میزان سپرده شركت در مناقصهبه مبلغ 250.000.000 ریال (دویست و پنجاه میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانک صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار.

6.     تاریخ فروش اسناد مناقصهبه مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی.

7.    تاریخ تحویل اسناد مناقصهحداکثر تا روز یک شنبه مورخ 98/12/11

8.  مبلغ فروش اسناد مناقصه500،000 ریال به صورت واریز به شماره حساب 0101126632008 بانک صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار.

9.   زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصهزمان بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ 98/12/12 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.

10.  کسب اطلاعات:در صورت نیاز به طلاعات، پیشنهاد دهندگان می توانید با شماره تلفن 38276190-081 شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح ، اموربازگانی تماس حاصل نمایید و به آدرس سایت نیروگاه شهید مفتح https://www.mtpp.ir و سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir ویا سایت اطلاع رسانی برق حرارتی به نشانی www.tpph.ir مراجعه نمایید.

11.  نحوه ارائه اسناد مناقصه:پیشنهاددهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.


روابط عمومی مدیریت تولید برق شهید مفتح