1 -نام مزایده گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح

2 -موضوع مزایده: فروش ضایعات

3 -نوع مزایده: عمومی یک مرحله ای

4 -محل دریافت و تحویل اسناد مزایده: كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، نیروگاه شهید مفتح ، امور بازرگانی

5 -میزان سپرده شركت در مزایده: متقاضی می بایست طبق جدول پیوست شماره یک اسناد مزایده مبلغ سپرده تعیین شده توسط مزایده گذار را به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز به حساب سپهر شماره 0101126638007 نزد بانک صادرات شعبه نیروگاه به نام مزایده گذار واریز نماید.

6 -تاریخ و مبلغ فروش اسناد مزایده: مزایده به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی در روزنامه های كثیر االنتشار معتبر می باشد. بهای فروش اسناد مزایده به مبلغ 500.000 ریال بوده كه می بایست به حساب جاری شماره 0101126635002 نزد بانک صادرات به نام مزایده گذار واریز گردد.

7 -تاریخ تحویل پاكات اسناد مزایده: پاكات مزایده باید حداكثر تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 1399/3/6 به دبیرخانه نیروگاه تحویل و ممهور به مهر، تاریخ و زمان گردد.

8 -زمان و محل قرائت پیشنهادات مزایده: زمان بازگشایی پاكات روز چهارشنبه مورخ 1399/3/7 در محل مزایده گذار انجام خواهد شد.

9 -تاریخ و محل بازدید : محل استقرار كالای مورد مزایده به جز ردیف 21 كه در نیروگاه دورود واقع در شهرستان دورود استان لرستان است مابقی موارد در نیروگاه شهید مفتح همدان (كیلومتر 45 جاده همدان- تهران) میباشد. متقاضیان میتوانند جهت بازدید از تاریخ 99/2/27 لغایت 99/3/3 همه روزه به استثنای روزهای تعطیل از ساعت 8 الی 13 به محل استقرار مورد مزایده مراجعه و بازدید بعمل آورده تا از كمیت و كیفیت آن مطلع گردند.

10-در صورت نیاز به اطلاعات، پیشنهاد دهندگان میتوانند با شماره تلفن 35378613-081 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند و جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس سایت نیروگاه شهید مفتح www.mtpp.ir و یا سایت اطالع رسانی مناقصات شركت مادر تخصصی به نشانی www.tpph.ir و سایت اطالع رسانی مناقصات كشور به نشانی www.iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

11-پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مزایده را در داخل پاكت در بسته به صورت الک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت فاقد اعتبار بوده و بازگشایی نمی گردد.

روابط عمومی مدیریت تولید برق شهید مفتح