آگهی مناقصه عمومی شماره 99/02

 

1- نام مناقصه گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح 

2- موضوع مناقصه: تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه شهید مفتح  

3- نوع مناقصه: عمومی دو  مرحله ای با ارزیابی کیفی 

4- محل ارائه پاکات اسناد مناقصه: كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، امور بازرگانی

5- میزان سپرده شركت در مناقصه: به شرح مبالغ شرایط مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار

6- تاریخ  و مبلغ فروش اسناد مناقصه: به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی  و مبلغ فروش اسناد مناقصه 1.000.000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به حساب جاری 0101126632008 بانك صادرات به نام مناقصه گذار واریز گردد.

7- تاریخ اخذ و تحویل اسناد مناقصه: از روز یک شنبه مورخ 6/7/99 تا ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 16/7/99 

8- زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاكات روز چهارشنبه مورخ 16/7/99 ساعت 14 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.

9- در صورت نیاز به اطلاعات، پیشنهاد دهندگان می‌توانند با شماره تلفن 38276190-081 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند و به  آدرس سايت نيروگاه شهيد مفتح https://www.mtpp.ir  ویا پایگاه اطلاع رسانی برق حرارتی نشانی www.tpph.ir و پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

10- پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.