آگهی مناقصه عمومی شماره 99/03

 

1-نام مناقصه گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح

2-موضوع مناقصه: طبخ و توزیع غذای روزانه پرسنل ( صبحانه ، نهار ، شام)

3-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

4-محل دریافت اسناد مناقصه: كیلومتر  45جاده همدان – تهران، امور بازرگانی

5-میزان سپرده شركت در مناقصه: به مبلغ  320.000.000ریال به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره  0101126638007بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار.

6-تاریخ فروش اسناد مناقصه: به مدت  7روز از تاریخ چاپ آگهی

7-تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا روز شنبه مورخ 99/10/20

8-مبلغ فروش اسناد مناقصه:  500.000ریال با احتساب  9درصد ارزش افزوده به صورت واریز به شماره حساب  0101126632008بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار.

9-زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاكات روز یکشنبه مورخ  99/10/21در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.

10-كسب اطلاعات: درصورت نیاز به اطلاعات، پیشنهاد دهندگان میتوانند با شماره تلفن 081-38276190شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند و به آدرس سایت نیروگاه شهید مفتح  https://www.mtpp.ir و سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی  http://iets.mporg.irو سایت اطلاع رسانی برق حرارتی به نشانی www.tpph.ir مراجعه نمایند.

11-نحوه ارائه اسناد مناقصه: پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.