آگهی مناقصه عمومی شماره 99/05

1- نام مناقصه گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح

2- موضوع مناقصه: فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی تنظیفات و آبدارخانه

3- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

4- محل دریافت اسناد مناقصه: كیلومتر  45جاده همدان – تهران، نیروگاه شهید مفتح امور بازرگانی

5- میزان سپرده شركت در مناقصه: به مبلغ 900.000.000ریال (نه صد میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره  0101126638007بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار.

6- تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی

7- تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا روز شنبه مورخ 99/11/25

8- مبلغ فروش اسناد مناقصه:  500.000ریال با احتساب  9درصد ارزش افزوده به صورت واریز به شماره حساب  0101126632008بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار.

9- زمان و محل قرائت پی شنهادات مناق صه: زمان بازگشااایی پاكات روز یکشاانبه مورخ  99/11/26در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.

10- كسببا اعاعات: درصااورت ن یاز به اطلاعات، پیشاان هاد ده ندگان میتوان ند با شااماره تلف  081-38276190شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند و به آدرس سایت نیروگاه شهید مفتح  https://www.mtpp.irو سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی  http://iets.mporg.irو سایت اطلاع رسانی برق حرارتی به نشانی www.tpph.ir مراجعه نمایند.

11- نحوه ارائه ا سناد مناق صه: پیشانهاد دهنده بایساتی اساناد مناقصاه را در داخل پاکت در بساته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر ای  صورت بازگشایی نمی شود