عبدالمجید دیناروند

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل


بیژن مدبری

عضو هیئت مدیره


امین جیریایی شراهی

عضو هیئت مدیره