ردیف عنوان تاریخ
1 آگهی مناقصه ۱۴۰۱٫۶ تأمین نیروی خدماتی و مشاوران مورد نیاز 2023-01-10
2 آگهی مناقصه عمومی ۱۴۰۱٫۰۵ تأمین نیروی خدماتی حجمی 2023-01-10
3 آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱٫۰۴ خرید خدمات فضای سبز نیروگاه شهید مفتح 2023-01-01
4 آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو سانتافه مدل ۲۰۱۰ 2022-11-03
5 آگهی تجدید مزایده عمومی شماره ۱۴۰۱٫۰۱ فروش اقلام ضایعاتی نیروگاه شهید مفتح 2022-09-05
6 آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱٫۰۲ خرید مواد شیمیایی هیدرازین هیدرات 2022-08-22
7 آگهی مناقصه عمومی خرید مواد شیمیایی هیدرازین هیدرات 2022-06-29
8 آگهی مزایده شماره۱۴۰۱٫۰۱ فروش اقلام ضایعاتی نیروگاه شهید مفتح 2022-06-08
9 آگهی تجدید مناقصه عمومی سالن غذاخوری نیروگاه شهید مفتح 2022-05-24
10 آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱٫۰۱ 2022-05-05
11 آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 99/04 1399-11-26
12 آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 99/05 1399-11-26
13 آگهی مزایده عمومی شماره 99/06 1399-11-15
14 آگهی مناقصه عمومی شماره 99/05 1399-11-07
15 آگهی مناقصه عمومی شماره 99/04 1399-11-07