ردیف عنوان تاریخ
1 آگهی مزایده عمومی ۱۴۰۲٫۰۲ فروش پسماندهای ناشی از قلیاشویی نیروگاه شهید مفتح 2024-02-26
2 آگهی مناقصه عمومی شماره ۰۸٫۱۴۰۲ تأمین نیروی خدماتی حجمی در شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح 2024-01-24
3 آگهی مناقصه عمومی شماره ۰۷٫۱۴۰۲ تأمین نیروی خدماتی و مشاوران مورد نیاز شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح 2024-01-24
4 آگهی تجدید مناقصه عمومی ۰۶٫۱۴۰۲ خرید خدمات نگهداری از فضای سبز نیروگاه شهید مفتح 2024-01-22
5 آگهی مناقصه خرید خدمات نگهداری فضای سبز نیروگاه شهید مفتح 2024-01-10
6 آگهی مزایده عمومی ۱۴۰۲٫۰۱ فروش خودرو هیوندا آزرا مدل ۲۰۰۸ 2023-12-30
7 آگهی مناقصه عمومی ۱۴۰۲٫۰۵ خرید انواع اکسپنشن جوینت های پارچه ای جهت نیروگاه شهید مفتح 2023-11-25
8 آگهی مناقصه ۱۴۰۲٫۰۳ انجام خدمات و فعالیت تخلیه سوخت مایع نیروگاه شهید مفتح 2023-11-20
9 آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۲٫۰۴ خرید انواع اکسپنشن جوینت های فلزی 2023-11-25
10 آکهی مناقصه عمومی پخت و سرو غذای روزانه کارکنان نیروگاه شهید مفتح 2023-05-30
11 آگهی تجدید مناقصه عمومی کرایه ۷ دستگاه اتوبوس سرویس ایاب و ذهاب 2023-05-14
12 آگهی مناقصه ۰۱٫۱۴۰۲کرایه ۷ دستگاه اتوبوس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه شهید مفتح 2023-05-01
13 آگهی مناقصه ۱۴۰۱٫۶ تأمین نیروی خدماتی و مشاوران مورد نیاز 2023-01-10
14 آگهی مناقصه عمومی ۱۴۰۱٫۰۵ تأمین نیروی خدماتی حجمی 2023-01-10
15 آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱٫۰۴ خرید خدمات فضای سبز نیروگاه شهید مفتح 2023-01-01