عبدالمجید دیناروند

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل


مهدی کردلو

عضو هیئت مدیره


امین جیریایی شراهی

عضو هیئت مدیره