ردیف عنوان تاریخ
1 آگهی تجدید مزایده عمومی شماره ۱۴۰۱٫۰۱ فروش اقلام ضایعاتی نیروگاه شهید مفتح 2022-09-05
2 آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱٫۰۲ خرید مواد شیمیایی هیدرازین هیدرات 2022-08-22
3 آگهی مناقصه عمومی خرید مواد شیمیایی هیدرازین هیدرات 2022-06-29
4 آگهی مزایده شماره۱۴۰۱٫۰۱ فروش اقلام ضایعاتی نیروگاه شهید مفتح 2022-06-08
5 آگهی تجدید مناقصه عمومی سالن غذاخوری نیروگاه شهید مفتح 2022-05-24
6 آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱٫۰۱ 2022-05-05
7 آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 99/04 1399-11-26
8 آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 99/05 1399-11-26
9 آگهی مزایده عمومی شماره 99/06 1399-11-15
10 آگهی مناقصه عمومی شماره 99/05 1399-11-07
11 آگهی مناقصه عمومی شماره 99/04 1399-11-07
12 آگهی مناقصه عمومی شماره 99/03 1399-10-06
13 آگهی مناقصه عمومی شماره 99/02: تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه شهید مفتح 1399-07-06
14 آگهی مناقصه عمومی شماره 99/01: خرید خدمات نگهداری و ایجاد فضای سبز،خرید سموم و سمپاشی 1399-06-20
15 آگهی مزایده عمومی شماره 99/01 1399-02-27