آگهی تمدید مناقصه عمومی 97/11


  1. نام مزایده گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح

  2. موضوع مزایده: تامیین نیروی خدماتی

  3. نوع مزایده: عمومی دو مرحله ای

  4. محل ارائه پاکات اسناد مزایده: كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، امور بازرگانی

  5. میزان سپرده شركت در مزایده: به مبلغ 1،750،000،000 ریال (یک میلیاد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه بانکییا واریز به حساب سپهرشماره 0101126638007 بانک صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار

  6. تاریخ و مبلغ فروش اسناد مزایده: به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی و مبلغ فروش اسناد مزایده 327.000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به حساب جاری 0101126634004 بانك صادرات به نام مزایده گذار واریز گردد
  7. تاریخ تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا روز شنبه مورخ 1397/12/20
  8. زمان و محل قرائت پیشنهادات مزایده: زمان بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ 1397/12/21 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.
  9. در صورت نیاز به اطلاعات، پیشنهاد دهندگان می‌توانند با شماره تلفن 38276190-081 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند و به آدرس سايت نيروگاه شهيد مفتح http://www.mtpp.ir ویا سایت اطلاع رسانی مناقصات توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir و سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

  10. پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مزایده را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.

روابط عمومی مدیریت تولید برق شهید مفتح

 

فایل های مربوطه

 1. آگهی تمدید مناقصه شماره 7/11
 2. اسناد مناقصه تامین نیروی خدماتی