آگهی تمدید مناقصه عمومی 98/04

  1. نام مناقصه گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
  2. موضوع مناقصه: خرید 60 عدد نازل باکس مشعلهای کوره از جنس استیل نسوز 310.
  3. نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
  4. محل دریافت اسناد مناقصه: كیلومتر 45 جاده همدان-تهران، امور بازرگانی
  5. میزان سپرده شركت در مناقصه: به مبلغ 370،000،000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانک صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار.
  6. تاریخ فروش اسناد مناقصه: به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی
  7. تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 98/06/12
  8. مبلغ فروش اسناد: 327،000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به صورت واریز به شماره حساب 0101126634004 بانک صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار
  9. زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ 98/06/13 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.
  10. در صورت نیاز به طلاعات، پیشنهاد دهندگان می توانید با شماره تلفن 38276190-081 شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح ، اموربازگانی تماس حاصل نمایید و به آدرس سایت نیروگاه شهید مفتح https://www.mtpp.ir ویا سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir و سایت اطلاع رسانی برق حرارتی به نشانی www.tpph.ir مراجعه نمایید.
  11. پیشنهاددهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.