آگهی مناقصه عمومی 98/03

  1. نام مناقصه گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
  2. موضوع مناقصه: عبارتست از تامین خودروهای سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه شهید مفتح
  3. نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای
  4. محل دریافت اسناد مناقصه: كیلومتر 45 جاده همدان-تهران، امور بازرگانی
  5. میزان سپرده شركت در مناقصه: به مبلغ 590،000،000 ریال(پانصد و نود میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانک صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار.
  6. تاریخ و مبلغ فروش اسناد مناقصه: به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی و مبلغ فروش اسناد مناقصه 327،000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به حساب جاری 0101126634004 بانک صادرات به نام مناقصه گذار واریز گردد.
  7. تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا روز شنبه مورخ 98/06/16
  8. زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 98/06/17 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.
  9. در صورت نیاز به طلاعات، پیشنهاد دهندگان می توانید با شماره تلفن 38276190-081 شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح ، اموربازگانی تماس حاصل نمایید و به آدرس سایت نیروگاه شهید مفتح https://www.mtpp.ir ویا پایگاه اطلاع رسانی برق حرارتی به نشانی www.tpph.ir و پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.
  10. پیشنهاددهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.

روابط عمومی مدیریت تولید برق شهید مفتح