آگهی مناقصه عمومی شماره 07/98

 1. نام مناقصه گذار شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 2. موضوع مناقصه تامین نیروی انسانی و خدماتی مورد نیاز
 3. نوع مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
 4. محل دریافت اسناد مناقصه كیلومتر 45 جاده همدان-تهران، امور بازرگانی
 5. میزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 2.300.000.000 ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون ريال) به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانک صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار.
 6. تاریخ فروش اسناد مناقصه به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی.
 7. تاریخ تحویل اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ 12 / 11 / 98
 8. مبلغ فروش اسناد مناقصه 500.000 ریال به صورت واریز به شماره حساب 0101126632008 بانک صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار .
 9. زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 98/11/13 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.
 10. کسب اطلاعاتدر صورت نیاز به طلاعات، پیشنهاد دهندگان می توانید با شماره تلفن 38276190-081 شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح ، اموربازگانی تماس حاصل نمایید و به آدرس سایت نیروگاه شهید مفتح https://www.mtpp.ir  و سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir  ویا سایت اطلاع رسانی برق حرارتی به نشانی www.tpph.ir  مراجعه نمایید.
 11. نحوه ارائه اسناد مناقصهپیشنهاددهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.


روابط عمومی مدیریت تولید برق شهید مفتح