آگهی مناقصه عمومی شماره 97/07
 1. نام مناقصه گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح (نیروگاه شهید مفتح)
 2. موضوع مناقصه: تعمیرات اساسی واحد شماره3
 3. نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
 4. محل دریافت اسناد مناقصه: كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، امور بازرگانی
 5. میزان سپرده شركت در مناقصه: به شرح مبالغ شرایط مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكی یا چك بانكی و یا واریز به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار
 6. تاریخ فروش اسناد مناقصه: به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی
 7. تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا روز شنبه مورخ 97/08/26
 8. مبلغ فروش اسناد مناقصه: 327.000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به صورت واریز به شماره حساب 0101126634004 بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار.
 9. زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاكات روز یکشنبه مورخ 97/08/27 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.
 10. در صورت نیاز به اطلاعات، پیشنهاد دهندگان می‌توانند با شماره تلفن 38276190-081 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند وبه آدرس سايت نيروگاه شهيد مفتح https://www.mtpp.ir یا به سایت اطلاع رسانی مناقصات توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir و سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
 11. پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.


دانلود فایل های مرتبط:
 1. اسناد مناقصه اورهال واحد 3-1
 2. نمونه قرارداد تعمییرات واحد 3
 3. لیست ریز فعالیت ها
 4. لیست قیمت